Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

AI tự động giải quyết vấn đề.

thật ra không có gì thông minh cho lắm, người lập trình nghĩ sao viết vậy thì các nhân vật tự động cũng làm theo như vậy. nhưng cũng có những Artificial inteligence thật sự làm người ta ngạc nhiên, điều đó phụ thuộc vào người lập trình như thế nào, có khi họ không phải là người truyền cách thức hoạt động vào code mà là một người khác có trí tuệ cao hơn họ, người này có thể không biết gì về lập trình cả.
Ở đây tôi chỉ làm cho xe của địch có khả năng tự di chuyển và nả đạn khi cần thiết, như vậy thì mới thật sự là một trò chơi. trong game.java tôi thêm một hàm mới, hàm này tổng hợp một mã phím theo thời gian.
//game.java

import javax.microedition.lcdui.*;
import java.util.*;

public class game extends Canvas {
String[] smenu={"play game","help","about"};
int w,h,fh,mindex=0,mode=0,k,ak;
Midlet m;
Font f=Font.getDefaultFont();
T t,x;
long lai=0;

public game(Midlet m){
this.m=m;
setFullScreenMode(true);
w=getWidth();
h=getHeight();
fh=f.getHeight();
t=new T(0,0,0xf0f0f0);
x=new T(w-16*3,h-16*3,0x6060f0);}

public void paint(Graphics g){
g.setColor(0);
g.fillRect(0, 0, w, h);
g.setColor(0xf0f0f0);
switch(mode){
case 0: //vẽ menu
//vẽ thanh index

g.fillRect(0, (h-fh*3)/2+mindex*fh, w, fh);
//vẽ các menu
for(int i=0;i<smenu.length;i++){
if(i==mindex){g.setColor(0);}else{g.setColor(0xf0f0f0);}
g.drawString(smenu[i],w/2 ,( h-fh*3)/2+i*fh, Graphics.HCENTER|Graphics.TOP);
}
break;
case 1: //vẽ game play
g.drawString(smenu[0], w/2, h/2, Graphics.BASELINE|Graphics.HCENTER);
t.paint(g, k);
x.paint(g, (ak=ai(x,ak)));
if(check(t,x)){x.color-=0x000010;}
if(check(x,t))t.color-=0x100000;
break;
case 2: //vẽ help
g.drawString(smenu[1], w/2, h/2, Graphics.BASELINE|Graphics.HCENTER);
break;
case 3: //vẽ about
g.drawString(smenu[2], w/2, h/2, Graphics.BASELINE|Graphics.HCENTER);
break;}
//vẽ nút lệnh
g.setColor(0xf0f0f0);
g.drawString("exit", 0, h, Graphics.LEFT|Graphics.BOTTOM);
g.drawString("back", w, h, Graphics.RIGHT|Graphics.BOTTOM);
repaint();}

protected void keyReleased(int k){this.k=0;}

public void keyPressed(int k){
this.k=k;
//cho di chuyển vị trí thanh menu
if(mode==0){
if(k==-1)mindex--;
if(k==-2)mindex++;
if(mindex<0)mindex=smenu.length-1;
if(mindex==smenu.length)mindex=0;
//thay đổi mode khi lựa chọn menu
if(k==-5)mode=mindex+1;
//các lệnh cho menu góc màn hình
if(k==-6)m.notifyDestroyed();}
if(k==-7)mode=0;}

boolean check(T a, T b){
int xc=(a.d.x-b.x)/16/3;
int yc=(a.d.y-b.y)/16/3;
if(xc==0&amp;&amp;yc==0&amp;&amp;a.d.f!=-1){return true;}
return false;}

//đây là hàm tổng hợp theo thời gian mã key cho xe tự động
int ai(T a,int ak){
Random rd=new Random();
// điều kiệm để đổi hướng xe là sau 2 giây (2000millis giây)
if(lai<System.currentTimeMillis()-2000){
lai=System.currentTimeMillis();
int k=Math.abs(rd.nextInt())%4;
return -(k+1);}

//nếu như không có gì thay đổi thì cứ sau 25 millis giây cho tiến về trước 1 bước
if(System.currentTimeMillis()%25==0)
return -(1+a.f);

//nếu không thì trả về key không, tức không di chuyển
return 0;}

}


. Kết quả của ta sẽ là xe tự động di chuyển
Và sửa lại một chút cho khả năng tự nhả đạn:
int ai(T a,int ak){
Random rd=new Random();

if(lai<System.currentTimeMillis()-2000){
lai=System.currentTimeMillis();
int k=Math.abs(rd.nextInt())%4;
return -(k+1);}
if(System.currentTimeMillis()%25==0)
return -(1+a.f);
if(rd.nextInt()%3==0&amp;&amp;a.d.f==-1){return -5;}
return 0;}
Đăng nhận xét