Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

game thế giới bất tử: Mirror World

lần trước kể đến lúc Orli đã đánh bại được nhện tinh Kidomaru, đến hôm nay thì Orli lại có cơ hội trở lại với thế giới thứ 2 nơi mà anh rất muốn trở lại lúc này. Orli được mọi người trong làng cho biết là Kame là người có thể giúp anh trở về thế giới thứ 2 và gặp lại những người bạn, Orli đi tìm Kame, nhưng không may Kame lại đang bị bắt cóc bởi một toán quái vật. Vậy là Orli đi tìm giết quái vật cứu lại Kame, để đền ơn Kame cho Orli thử cỗ máy thời gian của ông và anh đã trở lại được nơi mình mong muốn, ở đây Orli biết được thế giới đang bị đảo lộn bởi Snake vậy là anh lại vào trong một hành trình mới....


download

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

game tính nhẩm

game này chỉ là một phần nhỏ, trong đây người chơi sẽ xác định xem biều thức tính toán là đúng hay sai, game dùng hình ảnh để hiện thị những con số.
và game bao gồm: một class dùng vẽ chuỗi các phép tính:

C:\Users\thanhliem\Documents\NetBeansProjects\mathgame\src\font.java

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class font {
  //chuỗi kí tự dùng trong hình
  String c = "=+-0123456789";
//vị trí bắt đầu của từng kí tự trong hình
  int[] pos = {0, 15, 34, 47, 67, 80, 97, 114, 133, 150, 169, 186, 205, 222};
  Image im;

  public font() {
    try {
      im = Image.createImage("/math.png");
    } catch (Exception e) {
    }
  }
//hàm vẽ chuỗi
  void drawString(Graphics g, int x, int y, String ch) {
    for (int i = 0; i < ch.length(); i++) {
      int cp = c.indexOf(ch.charAt(i));
      drawChar(g, x, y, cp);
      x += pos[cp + 1] - pos[cp];
    }
  }
//hàm vẽ kí tự
  void drawChar(Graphics g, int x, int y, int c) {
    g.drawRegion(im, pos[c], 0, pos[c + 1] - pos[c], im.getHeight(), 0, x, y, 0);
  }
}
-->
và một class xử lí game, sự kiện người dùng:
C:\Users\thanhliem\Documents\NetBeansProjects\mathgame\src\mathgame.java
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;
import java.util.*;

public class mathgame extends Canvas implements Runnable {

  int w, h, count = 10, score = 0;
  Random rd = new Random();
  int k;
  font f = new font();
  int mode = 0;
  int a, b, c, o;
  String dis, dau, ok;
  boolean t;

  public mathgame() {
    setFullScreenMode(true);
    w = getWidth();
    h = getHeight();
    general();
  }

  public void paint(Graphics g) {
    //check xem chọn đúng hay sai
    if (mode == 0) {
      if (k == -6) {
        if (!t) {
          ok = "ok";
          score++;
        } else {
          ok = "bad";
        }
        mode = 1;
      }
      if (k == -7) {
        if (t) {
          ok = "ok";
          score++;
        } else {
          ok = "bad";
        }
        mode = 1;
      }
      k = 0;
    }
    g.setColor(0);
    g.fillRect(0, 0, w, h);
    g.setColor(0xf0f0);
    switch (mode) {
      case 0: {//xem xét phép toán
        f.drawString(g, 5, w / 2, dis);
        g.drawString("còn lại " + count + " câu", 0, 40, Graphics.LEFT | Graphics.BOTTOM);
        g.drawString("sai", 0, h, Graphics.LEFT | Graphics.BOTTOM);
        g.drawString("đúng", w, h, Graphics.RIGHT | Graphics.BOTTOM);
      }
      break;
      case 1: {//hiện thị kết quả chọn
        g.drawString(ok, 0, h / 2, Graphics.LEFT | Graphics.BOTTOM);
        if (count > 0) {
          general();
          mode = 0;
        } else {
          mode = 2;
        }
        slept(2500);
      }
      break;
      case 2: {
        g.drawString("Điểm " + score, 0, h / 2, Graphics.LEFT | Graphics.BOTTOM);
        slept(1000);
      }
      break;
    }
  }
  
  public void run(){
  while(true){
  repaint();}}
//hàm tổng hợp bài toán tiếp theo.
  void general() {
    count--;
    a = hai();
    o = hai() % 2;
    b = hai();
    if (o == 0) {
      dau = "+";
      c = a + b;
    } else {
      dau = "-";
      c = a - b;
    }
    t = hai() % 2 == 0 ? true : false;
    if (t) {
      dis = a + dau + b + "=" + c;
    } else {
      dis = a + dau + b + "=" + (c + hai() % 8 + 1);
    }
  }
//hàm dừng lại một khoảng thời gian
  void slept(long t) {
    try {
      Thread.sleep(t);
    } catch (Exception e) {
    }
  }
//hàm lấy về số nguyên 2 chữ số

  int hai() {
    slept(20);
    return Math.abs(rd.nextInt()) % 99;
  }
//hàm nhận biết phím bấm

  public void keyPressed(int k) {
    this.k = k;
  }
}

--> cuối cùng là một Midlet để hiện thị:
C:\Users\thanhliem\Documents\NetBeansProjects\mathgame\src\Midlet.java
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Midlet extends MIDlet {
  public void startApp() {
    mathgame mg=new mathgame();
    new Thread(mg).start();
  Display.getDisplay(this).setCurrent(mg);}

  public void pauseApp() {
  }

  public void destroyApp(boolean unconditional) {
  }
}

--> hình ảnh dùng trong game làm font số là:

source
Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này