Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Thoại dẫn truyện


Diều quan trọng nhất trong game RPG chính là cốt truyện, như vậy thì không thể nào mà không có lời thoại nào, trong bài này chúng ta sẽ tạo ra một loạt những nhân vật dẫn thoại và cho họ tham gia vào trò chơi.
Chúng ta tạo ra một class mới gọi là trail.java như sau :
trail.java
C:\Users\thanhliem\Documents\NetBeansProjects\RPG\src\trail.java


import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class trail {
    //vị trí của những nhân vật dẫn chuyện.
int[][] pos={{2,3},{12,23},{19,6}};
//mỗi nhân vật dẫn chuyện nói một câu.
String[] say={"hello world, this is role playing game","i am holyeyed, nice to meet you","in the end of world, we will found out how love is"};
//biến xác định xem đã có đang nói hay không.
boolean load=false;
//câu nói của nhân vật đang nói.
String lstr;
//vị trí của nhân vật đang nói.
int lpos=-1;
//hình ảnh vẽ nhân vật dẫn chuyện.
Image im;
//biến thời gian mốc load lời thoại.
long lload=0;
public trail(){
try{
im=Image.createImage("/trail.png");}catch(Exception e){}}
//hàm paint này sẽ vẽ lên map nhưng nhân vật dẫn chuyện.
public void paint(Graphics g,map m,int k){
    //mỗi lần lập lại cho nhân vật đang nói là -1, tức là không ai đang nói.
    lpos=-1;
    //dùng for để vẽ ra từng nhân vật trong mảng, đồng thời so sánh xem nhân vật nào đang ở gần, để gán là nhân vật hiện hành.
for(int i=0;i<pos.length;i++){
g.drawRegion(im,i*16,0,16,16,0,pos[i][0]*16+m.x,pos[i][1]*16+m.y,0);
//tính vị khoảng cách giữ nhân vật chính và nhân vật dẫn.
int nx=Math.abs(pos[i][0]*16+m.x-m.w/2),ny=Math.abs(pos[i][1]*16+m.y-m.h/2);
//nếu cách nhau 1 ô, <=16 thì gán vào.
if(nx<=16&&ny<=16)lpos=i;
}
//nếu phím bấm là -5 thì xét tiếp.
if(k==-5){
    //nếu như cách mốc thời gian là 150millis thì cho thực hiện kiểm tra.
    if(lload<System.currentTimeMillis()-150){
        //nếu gần nhân vật dẫn lpos!=-1 và load =false thì cho load.
if(!load&&lpos!=-1){
load=true;
lstr=say[lpos];}
//ngược thì thì bỏ load.
else{
load=false;}
//gán mốc thời gian load và unload.
    lload=System.currentTimeMillis();}}
//nếu như đã load thì vẽ câu nói ra màn hình.
if(load){
g.setColor(0x0000ff);
g.fillRect(0,0,m.w,m.h/5);
g.setColor(0xf0f0f0);
g.drawString(lstr,0,0,Graphics.TOP|Graphics.LEFT);}
}
}


Và chúng ta sẽ sử dụng chúng trong file map.java như thế này, ở đây tôi dùng ảnh này để vẽ nhân vật dẫn chuyện :
map.java
C:\Users\thanhliem\Documents\NetBeansProjects\RPG\src\map.java

import java.io.*;
import javax.microedition.lcdui.game.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class map {
    //các thông số gồm có số cột, số hàng trong map, kích thước mỗi tile tw, th.
    //tọa độ map (x,y), phím bấm k, số lần di chuyển nhỏ.
    int mw,mh,tw,th,x,y,k,step=0,w,h;
    //chứa dữ liệu các tile trong map.
    byte[] map;
    //hình ảnh dùng làm tile
    Image tiles,other;
    //dùng class TiledLayer có sẵn trong GameCanvas để tạo map.
    TiledLayer tl;
    //mốc thời gian di chuyển lần cuối
    long lm=0;
    //thêm một biến other ot dùng làm nhân vật phụ.
        other[] ot;
        //thêm biến vẽ nhân vật dẫn thoại.
        trail tr=new trail();
    //hàm khởi tạo sẽ tải hình ảnh làm tile vào class map.
    public map(String im){
    try{
    this.tiles=Image.createImage("/"+im);
    }catch(Exception e){}}
    //hàm load dùng tải file nguồn và phân tích các thông số trong đó vào map.
    //bây giờ ta có thông số xác định tọa độ ban đầu nhân vật, tại cột c, dòng r và so sánh với độ dài rộng màn hình.
public void load(String fn,int c,int r,int w,int h){
    //file nguồn là dữ liệu với cấu trúc: [số cột]-[số hàng]-[tile width]-[tile height]-[dữ liệu map (số cột * số hàng)]
try{
InputStream is=getClass().getResourceAsStream("/"+fn);
mw=is.read();
mh=is.read();
tw=is.read();
th=is.read();
map=new byte[is.available()];
is.read(map);
//tạo TiledLayer tl từ những gì đã nhận được.
tl=new TiledLayer(mw,mh,tiles,tw,th);
//lát gạch vào TiledLayer tl.
for(int i=0;i<mh;i++){
for(int j=0;j<mw;j++){
tl.setCell(j, i, map[i*mw+j]);
}}
this.w=w;
this.h=h;
x=w/2-c*tw;
y=h/2-r*th;
//tạo file ảnh cho nhân vật phụ và khởi tạo ot ở vị trí cột 4 và hàng 6 trên map.
other=Image.createImage("/other.png");
ot=new other[3];
for(int i=0;i<ot.length;i++)
{ot[i]=new other(other,(i+1)*12*16,(i+1)*13*16);
Thread.sleep(50);}
}catch(Exception e){}}
//hàm paint dùng vẽ tl lên Graphics g, và nhận giá trị phím bấm vào hàm move.
void paint(Graphics g,int k){
    move(k);
    g.setColor(0);
    g.drawRect(x,y,tl.getWidth(),tl.getHeight());
tl.paint(g);
//vẽ nhân vật phụ lên map.
for(int i=0;i<ot.length;i++)
ot[i].paint(g,this);
//vẽ nhân vật dẫn chuyện ra màn hình.
tr.paint(g,this,k);
}
//hàm move nhận giá trị phím bấm k và kiểm tra điều kiện để thay đổi tọa độ của map.
void move(int k){
    //do mỗi lần di chuyển ta cho chuyển 16 pixel, nên ta cần chia ra 4 lần di chuyễn nhỏ để hình ảnh mượt hơn.
    //nếu thấy không cần bước di chuyển nhỏ nào nữa thì cho di gán di chuyển tiếp
if(step==0){
    //gán tọa độ cũ vào các biến gx gy.
    int gx=x,gy=y;
    //tính tọa độ mới.
    switch(k){
        case -1:
            gy+=16;
    break;
    case -2:
            gy-=16;
    break;
    case -3:
            gx+=16;
    break;
    case -4:
            gx-=16;
    break;}
    //kiểm tra xem toa6 độ mới có chạm tường không.
if(check(w/2-gx,h/2-gy)){
this.k=k;
step=4;}
}else{
    //nếu còn lượt di chuyển nhỏ step!=0, thì xét đến thời gian di chuyển lần cuối.
    if(lm<=curr()-30){
    step--;
    switch(this.k){
        case -1:
            y+=th/4;
    break;
        case -2:
            y-=th/4;
    break;
        case -3:
            x+=tw/4;
    break;
        case -4:
            x-=tw/4;
    break;}
    lm=curr();}
}
//gán vị trí cho tl.
tl.setPosition(x, y);
}
  long curr(){return System.currentTimeMillis();}
  //hàm kiểm tra xem có chạm tường không, tường là gạch số 3.
  boolean check(int a,int b){
 return tl.getCell(a/16, b/16)<3;}
}

Kết quả :


Vậy thôi, dù sao thì cũng đơn giản, câu thoại là câu đơn và chưa có hàm vẽ để tự động ngắt dòng. Chúng ta tiếp tục thêm vào trail.java như sau :
trail.java
C:\Users\thanhliem\Documents\NetBeansProjects\RPG\src\trail.java


import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class trail {
    //vị trí của những nhân vật dẫn chuyện.
int[][] pos={{2,3},{12,23},{19,6}};
//mỗi nhân vật dẫn chuyện nói một câu.
String[] say={"hello world, this is role playing game","i am holyeyed, nice to meet you, if you want to follow me, please visit me in http://holyeyed.99k.org, or http://j2medraw.blogspot.com. nice to see you there....","in the end of world, we will found out how love is"};
//biến xác định xem đã có đang nói hay không.
boolean load=false;
//câu nói của nhân vật đang nói.
String lstr;
//vị trí của nhân vật đang nói.
int lpos=-1;
//hình ảnh vẽ nhân vật dẫn chuyện.
Image im;
//biến thời gian mốc load lời thoại.
long lload=0;
public trail(){
try{
im=Image.createImage("/trail.png");}catch(Exception e){}}
//hàm paint này sẽ vẽ lên map nhưng nhân vật dẫn chuyện.
public void paint(Graphics g,map m,int k){
    //mỗi lần lập lại cho nhân vật đang nói là -1, tức là không ai đang nói.
    lpos=-1;
    //dùng for để vẽ ra từng nhân vật trong mảng, đồng thời so sánh xem nhân vật nào đang ở gần, để gán là nhân vật hiện hành.
for(int i=0;i<pos.length;i++){
g.drawRegion(im,i*16,0,16,16,0,pos[i][0]*16+m.x,pos[i][1]*16+m.y,0);
//tính vị khoảng cách giữ nhân vật chính và nhân vật dẫn.
int nx=Math.abs(pos[i][0]*16+m.x-m.w/2),ny=Math.abs(pos[i][1]*16+m.y-m.h/2);
//nếu cách nhau 1 ô, <=16 thì gán vào.
if(nx<=16&&ny<=16)lpos=i;
}
//nếu phím bấm là -5 thì xét tiếp.
if(k==-5){
    //nếu như cách mốc thời gian là 150millis thì cho thực hiện kiểm tra.
    if(lload<System.currentTimeMillis()-150){
        //nếu gần nhân vật dẫn lpos!=-1 và load =false thì cho load.
if(!load&&lpos!=-1){
load=true;
lstr=say[lpos];}
//ngược thì thì bỏ load.
else{
load=false;}
//gán mốc thời gian load và unload.
    lload=System.currentTimeMillis();}}
//nếu như đã load thì vẽ câu nói ra màn hình.
if(load){
g.setColor(0x0000ff);
g.fillRect(0,0,m.w,m.h/5);
g.setColor(0xf0f0f0);
wrap(g,lstr,0,0,m.w,m.h);}
}
//hàm dùng để chia str thành nhiều đoạn nhỏ cho vừa màn hình.
public void wrap(Graphics g,String lstr,int x,int y,int w,int h){
Font f=g.getFont();
int fh=f.getHeight();
if(!lstr.endsWith(" "))lstr+=" ";
int sa=0,ns=lstr.indexOf(" ",sa),line=0;
while(ns!=-1){
    String dstr=lstr.substring(sa,ns+1);
int d=f.stringWidth(dstr);
if(d>=w-f.stringWidth("ww") ||ns==lstr.length()-1){
g.drawString(dstr,x,y+fh*line,Graphics.TOP|Graphics.LEFT);
line++;
sa=ns+1;}
ns=lstr.indexOf(" ",ns+1);}}
}

Kết quả như sau :
Đăng nhận xét